Att känna meningsfullhet i arbetet – Kreativitetens betydelse för hälsa och innovation. Del 3(5) | TENTIO
Josefin Stendahl Josefin Stendahl
Published 2 years ago • Approximate 2 minutes

Att känna meningsfullhet i arbetet – Kreativitetens betydelse för hälsa och innovation. Del 3(5)

I förra avsnittet presenterade jag hur studien definierade meningsfullhet i arbetet. I det här avsnittet kommer du som läsare få en inblick i fyra av de tio av dimensionerna för Göran Ekvalls definition av ett kreativt klimat vilket påverkar organisationers förutsättningar att utvecklas, skapa innovationer och på så sätt skapa konkurrenskraft. I nästa avsnitt presenteras resterande dimensioner: idéstöd, dynamiskt/livfullt, lekfullhet/humor, debatt/mångfald, konflikt och risktagande.

Utmaning/motivation:
Medarbetaren har god insikt i organisationens mål och arbetar tillsammans med sina kollegor mot de gemensamma målen. Målen bör sättas så den anställde utmanas men fortfarande känner att den hanterar och klarar av att bemästra utmaningen. Detta leder till tillfredsställelse och motivation eftersom att medarbetaren skapar en upplevelse av att dennes arbetsuppgift är meningsfull. När detta brister i en organisation påverkar det att den anställde blir oengagerad både inför sina arbetsuppgifter och för organisationens mål. Ibland kan även en känsla av isolering och främlingskap för organisationen uppstå.

Frihet: Medarbetaren får utrymme och förtroende att påverka och utföra sina arbetsuppgifter autonomt. I en organisation med hög frihet får de anställda möjlighet att vara självständiga och diskutera olika lösningar med kollegor samt genomföra dem. Om det finns brister i organisationens frihet leder det till isolering.

Tillit/Öppenhet: Anställda vågar komma med nya idéer utan att vara rädd för att förlöjligas eller inte bli tagen på allvar. Idéer och erfarenheter delas gärna mellan andra i företaget och kommunikationen är rak och öppen. Detta kräver att arbetsgrupper och organisationerna sätter tydliga gruppnormer och övningar vilka kan öka tilliten till varandra i arbetsgruppen.

Idétid: Medarbetaren får utrymme och tid för att involveras, tänka nytt och utveckla idéer. Idéerna är inte planerade på förhand och går inte in i någon arbetsuppgift som de arbetar med. Det finns även utrymme för att diskutera och testa idéerna med andra. Om all arbetstid är planerad finns det inget utrymme för detta. Något intressant att tillägga är att vissa medarbetare/ledare menar att tid för idéer och debatt endast ökar arbetsbelastningen i verksamheter. Faktum är att forskning visat på motsatsen, då den typen av arbete ökar medarbetares resurser eftersom att man tar tillvara på varandras kunskap och resurser vilket även bidrar till ett organisatoriskt lärande.

/ Josefin Stendahl

Läs alla inlägg

Expolre tags