Att känna meningsfullhet i arbetet – Kreativitetens betydelse för hälsa och innovation. Del 5(5) | TENTIO
Josefin Stendahl Josefin Stendahl
Published 2 years ago • Approximate 3 minutes

Att känna meningsfullhet i arbetet – Kreativitetens betydelse för hälsa och innovation. Del 5(5)

Jag har tidigare tagit upp problematiken kring ökade sjukskrivningar och reaktiva åtgärder samt hur vi definierade meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat i vårt examensarbete. I det här avsnittet presenteras studiens resultat och dess vinster. Jag delar även med mig av personliga tips på hur Du som individ kan arbeta med din arbetsplats kreativa klimat.

Studien undersökte demografiska variabler, medarbetarens upplevda meningsfullhet i arbetet (MIA) samt samtliga dimensioner inom kreativt klimat (CCQ). Resultatet visade att det finns ett positivt samband mellan upplevd meningsfullhet i arbetet och upplevt kreativt klimat på arbetsplatsen och samtliga dimensioner inom dessa förutom med konflikt som hade ett negativt samband. Vi hittade även ett samband mellan MIA och arbetsfunktion, detta behöver dock undersökas ytterligare för att förstå dess samband.

Under projektet utformades en prototyp som testades och vidareutvecklades till ett verktyg med syfte att öka det kreativa klimatet på arbetsplatser och således öka medarbetarnas meningsfullhet. Detta i likhet med teorier och den direkta känslan efter att ha använt verktyget tycks det ha positiva effekter på det kreativa klimatet och medarbetarens meningsfullhet.

Studien stärker den teoretiska kopplingen mellan arbetsklimat- och motivationsfaktorn meningsfullhet och kopplingen till innovationsarbete/verksamhetsutveckling. Genom att arbeta med verktyg som höjer det kreativa klimatet kan medarbetares upplevda meningsfullhet ökas.

Meningsfullt arbete motiverar medarbetare och ger en känsla av uppskattning. Det kan på sikt visas i form av välmående hos anställda vilket kan minska stress och sjukskrivningar samt att det skapar de bästa förutsättningarna för utveckling och innovation på verksamheter. Förutom välmående, minskad stress och bättre förutsättningar för innovationer leder det till minskade kostnader för både verksamheter, kommun och landsting som idag betalar 19 miljarder årligen för de direkta och indirekta kostnaderna för sjukskrivningar.

Tips för att öka det kreativa klimatet

– Genom att hitta roliga aktiviteter och lekar stimuleras arbetslagets lekfullhet/humor. Tips till mötet: under 30 sekunder målar samtliga deltagare av personen som sitter till höger om sig själv. OBS ni får inte kika på pappret fören tiden tagit slut.

– Öva på öppenhet och tillit i gruppen. Tips till teambuilding/projektstart: ”om du kände mig hade du vetat att…” och så fyller deltagarna i med information om sig själva som de andra deltagarna inte vet. Kör några varv och tänk på att det tar tid att bygga upp tillit till varandra, men genom att omfamna varje deltagare och respektera varandras berättelser är ni på rätt väg.

– Kommer inte alla deltagare fram vid diskussioner? Uppmuntra alla individer involvera sig och tänk på hur just Du omfamnar dina kollegors idéer. Du behöver inte dyrka allas förslag, men lyssna och bemöt andras idéer och tankar på samma sätt som du vill att dem ska bemöta dina.

Mer information?
Vill du veta mer om kreativa klimat och meningsfullhetens betydelse för innovationer kan du ta del av studien här. Vill du veta mer om hur ditt företag kan utveckla sitt kreativa klimat? Kontakta Lena Roos på TENTIO, lena.roos@tentio.se.

/ Josefin Stendahl

Läs alla tidigare inlägg här:

Expolre tags