Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 3(3) | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 12 months ago • Approximate 4 minutes

Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 3(3)

I det här tredje och sista avsnittet av Thrive och systematiskt arbetsmiljöarbete kommer jag behandla det tredje och fjärde steget, nämligen att åtgärda och utvärdera att åtgärderna gett avsedd effekt.

Åtgärda
§9 och §10 AFS 2001:1 säger att: Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan vara ändringar i organisationen, utbildning, skyddsanordningar och så vidare.

Varför upplever då nästan samtliga av de vi tillfrågat att åtgärder i bästa fall åtgärdas alldeles för sent men oftast inte alls?

Orsakerna är flera. Oftast upplever man som chef att man inte riktigt hinner med att sätta in åtgärder pga att andra saker brinner i knutarna och behöver prioriteras. Tar man sig tiden, så vet man ofta inte vad man ska göra och man upplever att supporten saknas.

Det är som att gång på gång säga till en läkare att man inte mår bra men som väljer att inte göra någonting åt det pga att hen inte vet vad som behöver göras eller ens har förstått att det är ett problem.

Ingen skulle tycka det var ok, eller hur?

Lösningen är att efter att regelbundet och ofta ha undersökt läget i teamet, upprättar du med hjälp av en professionell coach en målplan. Coachen hjälper dig sen med att upprätta en handlingsplan som tydligt visar på konkreta actions för att ta dig mot målet. De täta mätningarna ger dig sen snabbt indikationer på om det går åt rätt håll eller om något behöver ändras i handlingsplan.

Värdet av en professionell coach är att du får den support som behövs för att säkerställa att rätt saker prioriteras och att du systematiskt åtgärdar de områden som ligger i riskzonen.

Följ upp
§11 AFS 2001:1 säger att: Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Kontrollera alla typer av åtgärder som ni har genomfört så att de har fått önskad effekt. Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behöver ni göra en ny undersökning. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver ni fundera på varför, och vilka risker det inneburit. Ni behöver också uppdatera handlingsplanen.

Utmaningen är att problemet inte är löst förrän cirkeln är sluten. Om du inte vet om åtgärden har gett den avsedda effekten så är de tre tidigare stegen helt meningslösa. Att dessutom bara följa upp en gång per år, gör att massor hinner hända under de 365 dagar sen åtgärden sattes in. Utmaningen är återigen att en uppföljning i bästa fall görs alldeles för sent och oftast inte alls.

Låt därför en professionell coach hjälpa dig att följa upp och utvärdera ifall åtgärden gett avsedd effekt. Genomför täta avstämningar och anpassa åtgärderna ifall det behövs. Dokumentera åtgärderna så att du vet vilken åtgärd du satte in till vilken situation. Nyttja IT-stödet som regelbundet undersöker läget för att följa upp effekten på åtgärden.

Den professionella coachen gör det enkelt för dig att få en snabb uppfattning om åtgärden du satt in är rätt eller om du behöver justera. Genom att automatisera undersökningssteget med hjälp av IT ger med minsta möjliga ansträngning en tydlig bild om åtgärden gett önskad effekt.

Är detta något som du behöver hjälp med? Kontakta oss redan idag för att börja arbeta med Thrive och systematiskt arbetsmiljöarbete.

/Daniel Mansour, VD TENTIO

Läs del 1 här
Läs del 2 här

Expolre tags