Strategi för Employer Branding | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 7 months ago • Approximate 4 minutes

Strategi för Employer Branding

I förra veckan gick jag igenom bakgrunden till Employer Branding som koncept och vad det egentligen handlar om.

Som arbetsgivare funderar man mycket kring hur man kan attrahera kompetens och framförallt vad är det som gör att man vill vara kvar på en arbetsplats.

Så låt oss se lite närmare på strategier kring Employer Branding och vad man behöver tänka på? Föga förvånande så är det ingen raketforskning det handlar om här heller utan att man tänker till kring hur man attraherar, engagerar och behåller kompetens. En av de vanligaste strategierna för Employer Branding följer ett 9-stegsprogram.

1. Förstå verksamhetens mål och behov
Employer Branding-aktiviteter riskerar att bli helt felriktade om man inte förstår de långsiktiga verksamhetsmålen. Det är därför avgörande att man tidigt i sin planering förstår de kritiska kompetenser som verksamheten behöver för att kunna nå målen i den långsiktiga affärsplanen.

2. Definiera de viktigaste målgrupperna
Baserat på verksamhetsmålen och de kritiska kompetenserna, är det nu viktigt att göra en avvägning: hur mycket tid och resurser behöver vi lägga på våra nuvarande talanger kontra våra framtida? Både den primära och sekundära kompetensmålgruppen måste också definieras för att veta vilka vi främst riktar oss till.

3. Förstå målgrupperna
Efter att målgrupperna definierats, är det viktigt att använda research för att förstå vad dessa tycker är viktigt och attraktivt. Arbetsgivare bör också förstå respektive målgrupps nuvarande uppfattning om dem och var i beslutsprocessen de befinner sig. Ju djupare förståelsen av målgruppen är, desto mer effektiv blir kommunikationen med dem.

4. Optimera medarbetarerbjudandet
Arbetsgivarens unika medarbetarerbjudande bör vara grunden för all intern och extern kommunikation med talanger. Att optimera ett medarbetarerbjudande betyder att man säkerställer att det inkluderar attribut och kommunikationsteman som är attraktiva, internt sanna, trovärdiga, hållbara och som särskiljer arbetsgivaren över tid.

5. Välj nyckeltal och formulera mål
Nästa viktiga steg är att hitta sätt att mäta effekten och att sätta mål för employer branding-arbetet. Genom att välja rätt nyckeltal som exempelvis mäter en arbetsgivares attraktivitet och varumärkesassociation, kan organisationen sätta upp tydliga mål. När målen nås, vet man att företagets employer brand ligger i linje med verksamhetens långsiktiga mål.

6. Bestäm optimal kommunikationsmix
Utifrån den research man gjort om var i beslutsprocessen kompetensmålgrupperna befinner sig, bestämmer man var huvudfokuset skall ligga: på att skapa kännedom, intresse, preferens eller ansökan. Denna avgörande insikt gör att man kan optimera valet av kommunikationskanaler och därmed skapa bästa möjliga ROI (return on investment).

7. Skapa en årsplan
Många av årsplanens komponenter – verksamhetsmålen, målgruppsdefinitionen, EVP:t, kommunikationsmixen, målsättningarna, huvudsakliga strategier och nyckeltalen – är nu på plats. Det som återstår är själva aktivitetsplanen, det vill säga vilka aktiviteter man ska genomföra och när.

8. Utveckla kommunikationsidéer
Baserat på EVP:t och de valda kommunikationskanalerna måste man nu ta fram kommunikationsidéer som skapar största möjliga genomslag i målgruppen. Samtidigt måste de särskilja organisationen från övriga rekryteringskonkurrenter. Idéerna bör givetvis testas mot målgruppen innan man på bredare front kommunicerar ut dem.

9. Genomför och följ upp
När planen och kommunikationsidéerna är framtagna, är det dags att genomföra aktiviteterna och att kontinuerligt följa upp. Genom att använda rätt nyckeltal och regelbundet uppdatera dem mot de satta målen, kan man korrigera och optimera efterhand – och framförallt säkra att man levererar mot verksamhetens behov och mål!

Nästa vecka gör vi en djupdykning kring hur företag faktiskt jobbar med Employer Branding och om de har en strategi som de följer.

/Daniel Mansour, VD | TENTIO

Läs fler delar i serien här:
Dags att vakna om du inte känner till vad Employer Branding är!
Strategi för Employer Branding
5 saker som trendar inom Employer Branding just nu och som påverkar dig!

 

Expolre tags